22 млрд. лв. са приходите от продажби на фирмите в Пловдив
37 хиляди предприятия работят в областта, заетите са 205 хиляди, сочат данните на НСИ за 2016 г.
16:11, 21.01.2018425 пъти

от Виктория Петрова, Trafficnews.bg

Официално излязоха отчетни данните, които показват както динамиката, така и моментната снимка на икономическото развитие в Област Пловдив за 2016 година. Определено климатът в централната област изглежда благоприятен за развитие на нефинансовите предприятия, в които се включват всички производства и корпорации с три изключения - тези от финансовия и застрахователния сектор; дейностите на екстериториални организации и служби; дейности на домакинства, които произвеждат или действат като работодатели.

Това са данни, обхващащи развитието на Област Пловдив в секторите - строителство, промишленост, търговия и ремонти и услуги.

На територията на областта в отчетния период за 2016 година са регистрирани общо 37 383 такива предприятия, в които работят 205 539 заети лица. По данни на НСИ това означа ръст на работната ръка в областта от 4.1% в сравнение с предната 2015 г.

Предприятията с печалба са 70.2% от общия брой и размерът й е 2 013 млн. лв. Тези със загуба са 17.4% и отрицателна стойност 358 млн. лв. Предприятията с нулев финансов резултат са 12.4%. Най-голяма е загубата в микропредприятията - 56.2% от общия размер. Крайният финансов резултат на предприятията от област Пловдив за 2016 г. е печалба от 1 654 млн. лв. или с 32.2% повече от предходната година.

Реализирана е добавена стойност е в размер на 4 894 млн. лв., което е с 14.1% повече от предходната година. Този индикатор представлява стойността на произведената продукция, намалена със стойността на акцизите и разходите за оперативната дейност, без тези за персонала и за амортизация, и увеличена с приходите от финансирания.

Нетните приходи от продажби са 22 318 млн. лв. или се отчита ръст от 3.4% повече от предходната година. Най-печеливши са сектор "Промишленост" и най-вече преработващата и търговската индустрия. 

Произведената продукция е за 14 918 млн. лв., с 5.1% повече от 2015 година. Под „произведена продукция“ се разбира стойността на оборота, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. Тук се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, а също и направените разходи за придобиване на активи по стопански начин.

В обобщение може да се посочи, че заетостта във всички сектори в Област Пловдив расте, предприятията също увеличават броя си, както и приходите си с изключение на строителната индустрия. С най-високи приходи са промишлеността и търговията, а най-много хора са заети в сектор "Промишленост" и "Услуги".

Най-много са фирмите, опериращи в сферата на услугите, които често попадат в категория микропредприятия, т.е. имат персонал не повече от 9 души. 

Какъв е мащабът на нефинансовите предприятие в Пловдив и делът им в произведената продукция?

От регистрираните общо 37 383 предприятия в областта, 92% са микропредприятията или такива с до 9 души персонал. Доминиращите микрофирми произвеждат продукция за 2 496 млн. лв. по текущи цени или 16.7% от общата за областта. Следват малките предприятия (от 10 до 49 заети) - 6.5% от всички и съответно 2 763 млн. лв. произведена продукция и дял от 18.5%.

Средните предприятия (от 50 до 249 заети) - 1.3% от всички и съответно 4 234 млн. лв. и дял от 28.4%. Големите предприятия с над 250 заети са 0.2% от всички и съответно имат дял от 36.4% в произведената продукция, с равностойност 5 425 млн. лева.

Какви са промените в секторите?

Сектор „Строителство“

През 2016 година строителният сектор е най-отчетливо свилият се от гледна точка на приходите от продажби, които са 786 млн. лв. по текущи цени. В сравнение с предходната година относителният дял на сектора в общия обем на нетните приходи от продажби за нефинансовите предприятия намалява с 3 пункта до 3.5%.

Броят на строителните предприятия обаче се е увеличил с 14, като по официални данни фирмите вече са 1737 и заемат дял от 4.6% за област Пловдив. Ръст има и при заетите лица в строителството, като за 2016 те са 11 710 или 5.7% от всички заети в нефинансови предприятия.

Сектор „Промишленост“

Секторът бележи разрастване и приема все повече работници. 5331 промишлени предприятия оперират на територията на област Пловдив за периода, като те представляват 11.6% от общия брой на отчетените в НСИ. В тях работят и най-много хора: 38,4% от всички заети или общо 78 896 души.

Най-много от тях се трудят в преработващата промишленост, която е и най-силно застъпена и логично най-доходоносна. Нетните приходи от продажби в промишлеността през 2016 г. по текущи цени достигат 9 540 млн. лева, от които около 85% именно благодарение на преработващата промишленост. Така секторът продължава да държи първо място по доходност.

Сектор „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети“

38.5% от предприятията в областта попадат в този сектор. На пазара оперират общо 14 394 фирми в търговската индустрия или с около 300 повече от преходната година. Нетните приходи от продажби в сектора достигат 8 356 млн. лв. през 2016 г. по текущи цени. В сравнение с предходната година относителният дял на сектора в общия обем на нетните приходи от продажби за нефинансовите предприятия леко намалява до 37.4%.

През 2016 г. заетите лица в търговската индустрия са намалели, но въпреки това значителна част от всички заети (21.5%) или 44 162 души все още се препитават именно от работа в сектора. 

Сектор „Услуги“

15 489 фирми оперират в сферата на услугите и съставляват 41.4% от общия брой. Най-много от тях попадат в направление "Професионална дейност и научни изследвания" - общо 3748, а след тях са най-много фирмите, занимаващи се с хотелиерство и ресторантьорство.

През 2016 г. в сектора на услугите са реализирани нетни приходи от продажби за 3 259 млн. лв. по текущи цени, което представлява увеличение до 14,6% от приходите от всички сектори в областта. Най-доходоносни са фирмите в сферата на здравеопазването, социалните услуги, хотелиерството и ресторантьорството и транспорта, складирането и пощите.

Броят на заетите лица в сектора на услугите достига 64 809 или 31.5% от общия брой на работещите в областта, а относителният им дял от нараства с 0.8 пункта спрямо 2015 година. Първенци като най-големи работодатели са фирмите в сферата на транспорта, складовата дейност и пощите, като в предприятията работят малко под 40% от всички работещи в сферата на услугите. 

Коментари от FACEBOOK